Skip to content

Algemene Voorwaarden Kolibri Company Webshop

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming en garantie
 13. Levering en uitvoering
 14. Duur en opzegging
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Geschillen
 18. Branchegarantie
 19. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Ondernemer: Kolibri Company, de aanbieder van producten via de webshop.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Kolibri Company
Baakwoning 5, 2671LE Naaldwijk
+31 6 57 68 27 06 (8:00 tot 17:00)
hello@kolibricompany.nl
KvK nummer 60337729
BTW nr. NL 8538.64.664.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kolibri Company en de consument.

Artikel 4 – Het aanbod

Kolibri Company biedt levende producten aan, zoals orchideeën en groene planten. We streven ernaar om de maten zo nauwkeurig mogelijk aan te geven, maar er kunnen afwijkingen voorkomen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden Kolibri Company niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde algemene voorwaarden. Kolibri Company bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding langs elektronische weg.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Levende producten zoals orchideeën en groene planten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet worden geretourneerd. Niet-levende producten zoals sierpotten en accessoires vallen wel onder het herroepingsrecht. De bedenktijd voor deze producten is 14 dagen.

De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een door de consument aangewezen derde, het pakket volgens de track en trace code heeft ontvangen. Als de zending uit meerdere leveringen bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag van ontvangst van het laatste pakket.

De consument mag gevraagd worden naar de reden van herroeping, maar is niet verplicht om deze te geven.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd van 14 dagen aan Kolibri Company. De consument draagt de kosten voor het terugzenden van het product. Deze kosten worden verrekend met het terug te betalen bedrag.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Kolibri Company vergoedt betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument de herroeping meldt. Kolibri Company mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor:

 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (orchideeën & groene planten).

Artikel 11 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Gedurende de aangegeven geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd, behalve bij wettelijke wijzigingen.

Artikel 12 – Nakoming en garantie

Kolibri Company staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties. Eventuele extra garanties beperken nooit de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Kolibri Company zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kolibri Company tot het moment van bezorging aan de consument.

Artikel 14 – Duur en opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Voor overeenkomsten voor bepaalde tijd gelden de specifieke voorwaarden zoals overeengekomen.

Artikel 15 – Betaling

De consument dient de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn te voldoen. In geval van vooruitbetaling kan de consument geen rechten doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling of dienst(en) alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kolibri Company, schriftelijk via hello@kolibricompany.nl. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 werkdagen beantwoord.

Artikel 17 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Kolibri Company en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop.

Artikel 18 – Branchegarantie

Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

Schrijf je in

en ontvang 10% korting in je mail!

Betalingsfooter HF2